Journal

photo: TAP Concept

KHÔNG GIAN / LẠT / CONCEPT

/Lạt/ concept là sự cộng hưởng về ý tưởng của đội ngũ TAP cùng với hoa sĩ trẻ Bùi Ngân. Lấy chất liệu dân gian làm chất liệu sáng tạo nghệ thuật nhằm bày tỏ sự trân trọng với các chất liệu thuần tự nhiên và sức sáng tạo vô hạn kế thừa từ nét truyền thống lâu đời.
Đọc Ngay